ALGEMENE VOORWAARDEN LAURA DONKER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door “Laura Donker”.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Laura Donker” de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie.
  • Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met “Laura Donker” een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
  • Overeenkomst: elke aanbieding van “Laura Donker” aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “Laura Donker” en door deze laatste aanvaard.
  • Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen “Laura Donker” en cliënt verrichte werkzaamheden door “Laura Donker”.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en “Laura Donker” komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door “Laura Donker” uitgebrachte offerte. De boeking is definitief als de aanbetaling van € 400,- is ontvangen.

Honorering en betaling
De door “Laura Donker” gedane prijsopgave is inclusief btw en exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente.
Reiskosten bedragen € 0,35 per km.
Alle betalingen dienen uiterlijk 30 dagen voor de (trouw)ceremonie te worden voldaan op de door “Laura Donker” aangewezen bankrekening.
Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan “Laura Donker” vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan “Laura Donker” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Laura Donker” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “Laura Donker” de vordering aan derden uit handen geeft.

BABS voor één dag
Cliënt draagt zorg dat de aanvraag voor de eendaagse benoeming in de trouwgemeente op tijd wordt ingediend.

Schadevergoeding
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien “Laura Donker” haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld, zoals maar niet beperkt tot; ziekte, overlijden en transportmoeilijkheden. In deze gevallen zal er door “Laura Donker” uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging.

Aansprakelijkheid
“Laura Donker” is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “Laura Donker” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Laura Donker” .
De door “Laura Donker” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Laura Donker” en cliënt (inclusief btw).

Aan de door “Laura Donker” informele akten voor een ceremonieel huwelijk kunnen geen rechten worden ontleend.

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “Laura Donker” de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie zijn er geen andere kosten verschuldigd dan het bedrag van de aanbetaling.
  • Bij annulering tot 21 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 75% van het totaalbedrag.
  • Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • Overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand “Laura Donker”.
  • Verplaatsing van de trouwlocatie, en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.

Algemene Voorwaarden – “Laura Donker”  
Voor overeenkomsten gesloten met “Laura Donker” is het Nederlands recht van toepassing.

Nieuw-Vennep,  1 juni 2019